Toelichting CD

© Danielle van Zadelhoff

Naast de liederen en instrumentale stukken die geklonken zouden kunnen hebben in het Maagdenhuis, bevat de CD ook het verhaal van het Essenmeisje. 

 

In addition to songs and instrumental pieces that may have sounded in the Maagdenhuis, the CD also contains the story of the Ash-girl.

 

De Middelengelse lay Le Freine dateert uit de vroege 14de eeuw en is slechts in één manuscript bewaard gebleven.  Het is een relatief getrouwe vertaling van Lai le Fresne, een gedicht van Marie de France, zij het in een licht ingekorte versie.  In de 13de eeuw werd dit gedicht reeds omgevormd tot een Oudfranse roman, Roman de Galeran de Bretagne.  De proloog ervan is ook terug te vinden bij de twee versies van Sir Orfeo, wat nogmaals aantoont dat in de Middeleeuwen materiaal vrij geleend kon worden. 

 

The Middle English lay Le Freine dates back to the early 14th century, and is only available in one manuscript.  It is a close translation of Lai le Fresne, a poem from Marie de France, albeit slightly shorter.  In the 13th century, this poem had already been modified to an Old French novel, Roman de Galeran de Bretagne.  The prologue can also be found with two versions of Sir Orfeo, which shows that in medieval times material could be freely borrowed.

 

Het verhaal gaat over een vrouw die een tweeling baart. Door haar eigen toedoen, moet ze uit zelfbehoud één van de meisjes opgeven. De baby wordt te vondeling gelegd in een es (Le Freine) aan een klooster en als de nicht van de abdis opgevoed. Na een ontmoeting met de edelman Guroun, wordt het meisje zijn minnares. Wanneer hij verplicht wordt om een legitiem huwelijk aan te gaan, accepteert Le Freine haar lot en helpt ze bij de voorbereidingen in het kasteel. De toekomstige vrouw van haar minnaar blijkt echter niemand anders dan haar tweelingzus Le Codre te zijn. Le Freine’s ware identiteit wordt onthuld op het einde van het verhaal, wanneer haar moeder het kleed herkent dat ze gebruikt had om haar baby mee in te wikkelen. Hierop wordt het huwelijk met Le Codre geannuleerd en trouwt Guroun alsnog met zijn ware geliefde.

 

The story is about a woman who gives birth to a twin. Due to her own fault, she needs to give up one of the girls out of self-preservation. The baby is left in an Ash (Le Freine) opposite a convent and is raised as the abbesses’ niece. After meeting nobleman Guroun, the girl becomes his mistress. When he is forced to a legal marriage, Le Freine accepts her fate and helps prepare the festivities. The future wife of her lover is no one less than her twin Le Codre (Hazel). At the end of the story, Le Freine’s true identity is revealed when her mother recognises the cloth she had used to wrap her baby. The marriage with Le Codre is annulled and Guroun marries his true love.

 

Wanneer baby’s te vondeling werden gelegd, liet de moeder steeds iets kleins bij haar kind achter.  Dit vondelingenteken bestond vaak uit twee helften.  Met haar helft kon de vrouw haar moederschap bewijzen, moest ze haar kind ooit kunnen komen ophalen.  Het Maagdenhuis van Antwerpen bezit zo’n herenigde kaart, wat Mensurabilis inspireerde om het verhaal van het Essenmeisje te vertellen.

 

When a baby was left, the mother used to leave a token with her child.  This foundling token often consisted out of two parts.  With her half, the woman could prove her motherhood, if she ever wanted to collect her child.  The Maagdenhuis of Antwerp has a reunited token in its collection, which inspired Mensurabilis to tell the story of the Ash.