Maegdelycke klanken

Maegdelycke klanken

     Maidenly sounds

Muziek voor, over en door maegdeckens

 

Music by, about and for maidens

 

In 1552 stichtte men in Antwerpen een ‘scole voor schamele meyskens’, wat uitgroeide tot het Maagdenhuis. 

 

In 1552 a "school for poor (female) foundlings" was founded, which expanded to become the Maagdenhuis.

 

Op de binnenkoer bevindt zich een uniek muzikaal monument, namelijk een sonnet afgebeeld met een muzieknotatie.  Naast dit sonnet moet er ook nog andere muziek geklonken hebben.  Deze achterhalen is niet zo eenvoudig, daar er geen liedboekjes bewaard zijn gebleven. 

 

The court yard contains a unique musical monument: a sonnet accompanied by musical notation.  Other music must have sounded there.  Retrieving this isn't straight forward, as no other scores has been preserved.

 

Voor dit programma put Mensurabilis uit verschillende bronnen, waaronder liedbundels uit de Lage Landen, die liederen bevatten die vermoedelijk door de meisjes gekend waren en gezongen werden.

 

Mensurabilis uses different sources for this programme, including songbooks from the Low Countries containing songs the girls might have known and sung.

 

PROGRAMMA / PROGRAMME

Het verhaal van Le Freine (in het middelengels) kan als rode draad verteld worden door het programma.

The story of Le Freine (middle English) can be woven through the programme.


Sonnet Faustina

Onser L.Vrouwen presentatie in den Tempel

Aenhoort, ick sal beghinnen

Une jeune fillette

Ad cantus laetitiae

...